Huishoudelijke reglement The White Boys

 • Ieder lid zal alles doen om te voorkomen dat hij de naam van The White Boys in diskrediet brengt.
 • Ieder lid stelt zich loyaal op ten overstaan van zijn mede leden en trainer(s).
 • Bij onenigheid, meningsverschillen tussen leden welk van invloed kan zijn op de onderlinge verstandhouding binnen de vereniging dient onverwijld het bestuur in kennis te worden gesteld.
 • Het bestuur zal alles ondernemen om te voorkomen dat de gemelde onenigheid escaleert en de sfeer binnen de vereniging verpest.
 • Het bestuur is ten allen tijde bevoegd, conform de statuten, tot het nemen van disciplinaire maatregelen tegen leden die zich misdragen.

WEDSTRIJDEN/TRAININGEN/OVERIGE ACTIVITEITEN

 • Voor, tijdens en na de wedstrijd zal ieder lid zich sportief en correct gedragen ten overstaan van de tegenstander, scheidsrechters, grensrechters, publiek en overige aanwezigen.
 • Actieve voetballers zullen aan iedere wedstrijd waarbij hij is opgesteld, deelnemen.
 • Selectiespelers dienen aan de door de trainer en/of bestuur georganiseerde trainingen deel te nemen.
 • Wegblijven zonder afmelding en/of geldige reden kan leiden tot disciplinaire maatregelen door de trainer en/of leider.
 • Afmelding voor een wedstrijd dient tijdig te gebeuren bij trainer en/of leider.
 • Ouders en spelers dienen zelf naar de kantine of leider te bellen om zich te laten informeren over eventuele afgelasting.
 • Vervoer van jeugdspelers bij uitwedstrijden zal middels een door de jeugdcommissie opgesteld rooster geregeld worden.
 • Ieder lid neemt zoveel mogelijk deel aan alle overige door The White Boys georganiseerde activiteiten.

COMMISSIES/WERKGROEPEN

 • Door het hoofdbestuur worden diverse commissies en werkgroepen ingesteld welke de verantwoording hebben over de organisatie/uitvoering van bepaalde activiteit(en).
 • Verantwoording is hiervan verschuldigd aan het hoofdbestuur.
 • Organisatie van activiteiten dient altijd in overleg en met goedkeuring van het hoofdbestuur te gebeuren.
 • Alle vergaderingen van commissies en/of werkgroepen zullen door minimaal 1 bestuurslid worden bijgewoond.

GEBRUIK VAN MATERIALEN/TENUES ETC.

 • Ieder lid zal secuur en zuinig omgaan met de door The White Boys en/of sponsors ter beschikking gestelde attributen en er alles aan doen om te voorkomen dat deze kapot cq verloren gaan.
 • Mocht er onverhoopt wel iets kapot of verloren gaan dan meldt betreffend lid dit direct bij het bestuur.
 • Indien betreffend lid schuld draagt aan het kapot of verloren gaan dan worden de kosten hiervan aan hem/haar in rekening gebracht, welke hij/zij onverwijld dient te betalen.
 • Indien betreffend lid hieraan niet voldoet is hij/zij geschorst voor alle clubactiviteiten totdat het verschuldigde bedrag is ontvangen door de penningmeester.
 • Per elftal worden door het bestuur een aantal ballen ter beschikking gesteld waarvoor betreffende trainer/leider verantwoordelijk is.

CONTRIBUTIE

 • Ieder lid zorgt ervoor dat de contributie tijdig, bij vooruitbetaling, wordt voldaan, bij voorkeur middels automatische incasso.
 • Bij niet tijdige betaling zal betreffend lid door het bestuur hieraan schriftelijk herinnerd worden met het verzoek binnen een gestelde termijn alsnog de contributie te voldoen.
 • Indien betreffend lid hieraan niet voldoet is hij/zij geschorst voor alle clubactiviteiten totdat de tot dan verschuldigde contributie is ontvangen door de penningmeester.

LEDENVERGADERINGEN

 • Alle stemgerechtigde leden worden verwacht op de ledenvergadering aanwezig te zijn.
 • Stemgerechtigde leden zijn die leden welke de leeftijd van 18 jaar of ouder hebben bereikt of, indien jonger, vanaf het moment dat zij niet meer bij de jeugd voetballen doch bij de senioren.

TOT BESLUIT

 • Overal in dit huishoudelijk reglement waarin gesproken is over 'hij', 'lid', 'voetballer', enz., worden zowel mannelijke als vrouwelijke leden bedoeld.
 • Bij zaken waarin dit reglement en/of statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Waspik, augustus 1995

AANVULLING nav. bestuursbesluit 17-11-1997 en ledenvergadering

GELE EN RODE KAARTEN

Om The White Boys aantrekkelijk te maken/houden bij jeugd, ouders en senioren leden is het noodzakelijk dat verkeerde agressiviteit in het veld of daar buiten teruggedrongen moet worden. Willen wij als The White Boys verder groeien dan is een sportieve sportbeoefening zonder agressiviteit noodzakelijk. Tevens is ook het beleid van de KNVB hier steeds op gericht. Dit betekent dat bij ernstige gewelddadigheden, met name richting scheidsrechter/grensrechter, de KNVB zeer snel overgaat tot (voorlopige) schorsing en/of uit de competitie halen van een elftal. De KNVB accepteert namelijk niet dat het ene lid van de KNVB slachtoffer wordt van geweld door een ander lid van de KNVB. De KNVB verwacht ook dat verenigingen hieraan medewerking verlenen en zodoende onnodig geweld proberen terug te dringen.

Gele of rode kaarten voor commentaar op de leiding en gewelddadige handelingen moeten zoveel mogelijk voorkomen worden. De kaarten die gegeven worden voor bovenstaande overtredingen werken bepaald niet bevorderlijk voor het beeld van de vereniging naar buiten toe. Ten overstaan van de jeugd, de ouders en overige senioren leden geeft dit een slecht voorbeeld.

WAT IS ER BESLOTEN

Betalen van de kosten voor gele en rode kaarten

De kosten van gele en rode kaarten met de code 08, 16, 17, 18, 21 t/m 40, 42, 43, 44 en 99 komen geheel voor rekening van de speler.

Dit zijn overtredingen waarbij sprake is van onnodig commentaar en gewelddadige handelingen.

Schorsing

Spelers die een rode kaart krijgen wegens overtreding met de codes 21 t/m 37, 43, 44 en 99 ten overstaan van een tegenspeler krijgen automatisch een wedstrijd schorsing. Dit wordt op het formulier dat naar de tuchtcommissie gezonden moet worden, meteen vermeld.

Normaliter houdt de tuchtcommissie in zijn uitspraak hier rekening mee en brengt deze schorsing dan in mindering op de door haar vastgestelde straf.

Voorlopige schorsing tijdens onderzoek door de tuchtcommissie

Spelers die een rode kaart krijgen wegens een overtreding met de codes 21 t/m 37, 43, 44 en 99 ten overstaan van scheidsrechter/grensrechter krijgen automatisch een voorlopige schorsing, hangende het onderzoek van de tuchtcommissie. Dit wordt op het formulier dat naar de tuchtcommissie gezonden moet worden, meteen vermeld.

Voor wie gelden deze regels

Deze regels gelden voor alle (voetballende) leden, dus zowel voor de senioren als voor de jeugd.

De door de KNVB gehanteerde codes, welke gelden voor bovenstaand beleid:

 • 08    Het door woord en/of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met de beslissing van de scheidsrechter
 • 16    Het bedreigen van een tegenspeler
 • 17    Het beledigen van een tegenspeler
 • 18    Andere licht gewelddadige handelingen
 • 21    Het bedreigen van scheidsrechter/grensrechter
 • 22    Het beledigen van scheidsrechter/grensrechter
 • 23    Het protesteren, gepaard gaande met handtastelijk optreden, waaronder begrepen het trekken aan lichaam of kleding of het wegduwen van scheidsrechter/grensrechter
 • 24    Het raak trappen van (tegen)speler/scheidsrechter/grensrechter
 • 25    Het raak slaan van (tegen)speler/scheidsrechter/grensrechter
 • 26    Het raak spuwen van (tegen)speler/scheidsrechter/grensrechter
 • 27    Het trappen naar (zonder te raken) van (tegen)speler/scheidsrechter/grensrechter
 • 28    Het slaan naar (zonder te raken) van (tegen)speler/scheidsrechter/grensrechter
 • 29    Het spuwen naar (zonder te raken) van (tegen)speler/scheidsrechter/grensrechter
 • 30    Het geven van een kopstoot (raak) aan een (tegen)speler/scheidsrechter/grensrechter
 • 31    Het geven van een kniestoot (raak) aan een (tegen)speler/scheidsrechter/grensrechter
 • 32    Het geven van een elleboogstoot (raak) aan een (tegen)speler/scheidsrechter/grensrechter
 • 33    Het pogen een kopstoot (niet raak) te geven aan een
 • (tegen)speler/scheidsrechter/grensrechter
 • 34 Het pogen van een kniestoot (niet raak) te geven aan een 
 • (tegen)speler/scheidsrechter/grensrechter
 • 35 Het pogen een elleboogstoot (niet raak) te geven aan een 
 • (tegen)speler/scheidsrechter/grensrechter
 • 36    De bal in het gezicht duwen van een (tegen)speler/scheidsrechter/grensrechter
 • 37    De bal in het gezicht gooien van een (tegen)speler/scheidsrechter/grensrechter
 • 38    Het weigeren de naam op te geven aan scheidsrechter/grensrechter
 • 39    Het weigeren het speelveld te verlaten
 • 40    Een verkeerde naam opgeven aan scheidsrechter/grensrechter
 • 42    Het (met fysieke middelen) op onreglementaire wijze een scoringskans ontnemen
 • 43    Het op grove wijze onderuithalen van een (tegen)speler/scheidsrechter/grensrechter
 • 44    Het discrimineren van een (tegen)speler/scheidsrechter/grensrechter
 • 99    Andere gewelddadige handeling of ernstig gemeen spel tegen een (tegen)speler/scheidsrechter/grensrechter

Waspik, 17-11-1997

sportpark-lindenheuvel Reglementen - R.K.S.V. The Whiteboys

Sportpark Lindenheuvel

jeugdopleiding-twb Reglementen - R.K.S.V. The Whiteboys

Jeugdopleiding The White Boys

historie-twb Reglementen - R.K.S.V. The Whiteboys

Historie van The White Boys