HUISHOUDELIJK REGLEMENT THE WHITE BOYS 

1.   Ieder lid zal alles doen om te voorkomen dat hij de naam van The White Boys in diskrediet brengt.

2.   Ieder lid stelt zich loyaal op ten overstaan van zijn mede leden en trainer(s).

3.   Bij onenigheid, meningsverschillen tussen leden welk van invloed kan zijn op de onderlinge verstandhouding binnen de vereniging dient onverwijld het bestuur in kennis te worden gesteld.

4.   Het bestuur zal alles ondernemen om te voorkomen dat de gemelde onenigheid escaleert en de sfeer binnen de vereniging verpest.

5.   Het bestuur is ten allen tijde bevoegd, conform de statuten, tot het nemen van disciplinaire maatregelen tegen leden die zich misdragen.

WEDSTRIJDEN/TRAININGEN/OVERIGE ACTIVITEITEN

6.   Voor, tijdens en na de wedstrijd zal ieder lid zich sportief en correct gedragen ten overstaan van de tegenstander, scheidsrechters, grensrechters, publiek en overige aanwezigen.

7.   Actieve voetballers zullen aan iedere wedstrijd waarbij hij is opgesteld, deelnemen.

8.   Selectiespelers dienen aan de door de trainer en/of bestuur georganiseerde trainingen deel te nemen.

9.   Wegblijven zonder afmelding en/of geldige reden kan leiden tot disciplinaire maatregelen door de trainer en/of leider.

10.   Afmelding voor een wedstrijd dient tijdig te gebeuren bij trainer en/of leider.

11.   Ouders en spelers dienen zelf naar de kantine of leider te bellen om zich te laten informeren over eventuele afgelasting.

12.   Vervoer van jeugdspelers bij uitwedstrijden zal middels een door de jeugdcommissie opgesteld rooster geregeld worden.

13.   Ieder lid neemt zoveel mogelijk deel aan alle overige door The White Boys georganiseerde activiteiten.

COMMISSIES/WERKGROEPEN

14.   Door het hoofdbestuur worden diverse commissies en werkgroepen ingesteld welke de verantwoording hebben over de organisatie/uitvoering van bepaalde activiteit(en).

15.   Verantwoording is hiervan verschuldigd aan het hoofdbestuur.

16.   Organisatie van activiteiten dient altijd in overleg en met goedkeuring van het hoofdbestuur te gebeuren.

17.   Alle vergaderingen van commissies en/of werkgroepen zullen door minimaal 1 bestuurslid worden bijgewoond.

GEBRUIK VAN MATERIALEN/TENUES ETC.

18.   Ieder lid zal secuur en zuinig omgaan met de door The White Boys en/of sponsors ter beschikking gestelde attributen en er alles aan doen om te voorkomen dat deze kapot cq verloren gaan.

19.   Mocht er onverhoopt wel iets kapot of verloren gaan dan meldt betreffend lid dit direct bij het bestuur.

20.   Indien betreffend lid schuld draagt aan het kapot of verloren gaan dan worden de kosten hiervan aan hem/haar in rekening gebracht, welke hij/zij onverwijld dient te betalen.

21.   Indien betreffend lid hieraan niet voldoet is hij/zij geschorst voor alle clubactiviteiten totdat het verschuldigde bedrag is ontvangen door de penningmeester.

22.   Per elftal worden door het bestuur een aantal ballen ter beschikking gesteld waarvoor betreffende trainer/leider verantwoordelijk is.

CONTRIBUTIE

23.   Ieder lid zorgt ervoor dat de contributie tijdig, bij vooruitbetaling, wordt voldaan, bij voorkeur middels automatische incasso.

24.   Bij niet tijdige betaling zal betreffend lid door het bestuur hieraan schriftelijk herinnerd worden met het verzoek binnen een gestelde termijn alsnog de contributie te voldoen.

25.   Indien betreffend lid hieraan niet voldoet is hij/zij geschorst voor alle clubactiviteiten totdat de tot dan verschuldigde contributie is ontvangen door de penningmeester.

LEDENVERGADERINGEN

26.   Alle stemgerechtigde leden worden verwacht op de ledenvergadering aanwezig te zijn.

27.   Stemgerechtigde leden zijn die leden welke de leeftijd van 18 jaar of ouder hebben bereikt of, indien jonger, vanaf het moment dat zij niet meer bij de jeugd voetballen doch bij de senioren.

TOT BESLUIT

28.   Overal in dit huishoudelijk reglement waarin gesproken is over 'hij', 'lid', 'voetballer', enz., worden zowel mannelijke als vrouwelijke leden bedoeld.

29.   Bij zaken waarin dit reglement en/of statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Waspik, augustus 1995

AANVULLING nav. bestuursbesluit 17-11-1997 en ledenvergadering

GELE EN RODE KAARTEN

Om The White Boys aantrekkelijk te maken/houden bij jeugd, ouders en senioren leden is het noodzakelijk dat verkeerde agressiviteit in het veld of daar buiten teruggedrongen moet worden. Willen wij als The White Boys verder groeien dan is een sportieve sportbeoefening zonder agressiviteit noodzakelijk. Tevens is ook het beleid van de KNVB hier steeds op gericht. Dit betekent dat bij ernstige gewelddadigheden, met name richting scheidsrechter/grensrechter, de KNVB zeer snel overgaat tot (voorlopige) schorsing en/of uit de competitie halen van een elftal. De KNVB accepteert namelijk niet dat het ene lid van de KNVB slachtoffer wordt van geweld door een ander lid van de KNVB. De KNVB verwacht ook dat verenigingen hieraan medewerking verlenen en zodoende onnodig geweld proberen terug te dringen.

Gele of rode kaarten voor commentaar op de leiding en gewelddadige handelingen moeten zoveel mogelijk voorkomen worden. De kaarten die gegeven worden voor bovenstaande overtredingen werken bepaald niet bevorderlijk voor het beeld van de vereniging naar buiten toe. Ten overstaan van de jeugd, de ouders en overige senioren leden geeft dit een slecht voorbeeld.

WAT IS ER BESLOTEN

Betalen van de kosten voor gele en rode kaarten

De kosten van gele en rode kaarten met de code 08, 16, 17, 18, 21 t/m 40, 42, 43, 44 en 99 komen geheel voor rekening van de speler.

Dit zijn overtredingen waarbij sprake is van onnodig commentaar en gewelddadige handelingen.

 

 

Schorsing

Spelers die een rode kaart krijgen wegens overtreding met de codes 21 t/m 37, 43, 44 en 99 ten overstaan van een tegenspeler krijgen automatisch een wedstrijd schorsing. Dit wordt op het formulier dat naar de tuchtcommissie gezonden moet worden, meteen vermeld.

Normaliter houdt de tuchtcommissie in zijn uitspraak hier rekening mee en brengt deze schorsing dan in mindering op de door haar vastgestelde straf.

Voorlopige schorsing tijdens onderzoek door de tuchtcommissie

Spelers die een rode kaart krijgen wegens een overtreding met de codes 21 t/m 37, 43, 44 en 99 ten overstaan van scheidsrechter/grensrechter krijgen automatisch een voorlopige schorsing, hangende het onderzoek van de tuchtcommissie. Dit wordt op het formulier dat naar de tuchtcommissie gezonden moet worden, meteen vermeld.

Voor wie gelden deze regels

Deze regels gelden voor alle (voetballende) leden, dus zowel voor de senioren als voor de jeugd.

De door de KNVB gehanteerde codes, welke gelden voor bovenstaand beleid:

08    Het door woord en/of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met de beslissing van de scheidsrechter

16    Het bedreigen van een tegenspeler

17    Het beledigen van een tegenspeler

18    Andere licht gewelddadige handelingen

21    Het bedreigen van scheidsrechter/grensrechter

22    Het beledigen van scheidsrechter/grensrechter

23    Het protesteren, gepaard gaande met handtastelijk optreden, waaronder begrepen het trekken aan lichaam of kleding of het wegduwen van scheidsrechter/grensrechter

24    Het raak trappen van (tegen)speler/scheidsrechter/grensrechter

25    Het raak slaan van (tegen)speler/scheidsrechter/grensrechter

26    Het raak spuwen van (tegen)speler/scheidsrechter/grensrechter

27    Het trappen naar (zonder te raken) van (tegen)speler/scheidsrechter/grensrechter

28    Het slaan naar (zonder te raken) van (tegen)speler/scheidsrechter/grensrechter

29    Het spuwen naar (zonder te raken) van (tegen)speler/scheidsrechter/grensrechter

30    Het geven van een kopstoot (raak) aan een (tegen)speler/scheidsrechter/grensrechter

31    Het geven van een kniestoot (raak) aan een (tegen)speler/scheidsrechter/grensrechter

32    Het geven van een elleboogstoot (raak) aan een (tegen)speler/scheidsrechter/grensrechter

33    Het pogen een kopstoot (niet raak) te geven aan een

 (tegen)speler/scheidsrechter/grensrechter

34      Het pogen van een kniestoot (niet raak) te geven aan een 

 (tegen)speler/scheidsrechter/grensrechter

35      Het pogen een elleboogstoot (niet raak) te geven aan een 

  (tegen)speler/scheidsrechter/grensrechter

36    De bal in het gezicht duwen van een (tegen)speler/scheidsrechter/grensrechter

37    De bal in het gezicht gooien van een (tegen)speler/scheidsrechter/grensrechter

38    Het weigeren de naam op te geven aan scheidsrechter/grensrechter

39    Het weigeren het speelveld te verlaten

40    Een verkeerde naam opgeven aan scheidsrechter/grensrechter

42    Het (met fysieke middelen) op onreglementaire wijze een scoringskans ontnemen

43    Het op grove wijze onderuithalen van een (tegen)speler/scheidsrechter/grensrechter

44    Het discrimineren van een (tegen)speler/scheidsrechter/grensrechter

99    Andere gewelddadige handeling of ernstig gemeen spel tegen een (tegen)speler/scheidsrechter/grensrechter

Waspik, 17-11-1997